File gtk+-1.2.10-gtkrc.patch of Package gtk

--- gtk+-1.2.10/gtk/gtkrc.ja
+++ gtk+-1.2.10/gtk/gtkrc.ja
@@ -1,8 +1,14 @@
+# Mon Jan 27 18:21:42 2003 Mike Fabian <mfabian@suse.de>
 style "gtk-default-ja" {
-    fontset = "-adobe-helvetica-medium-r-normal--14-100-100-100-p-76-iso8859-1,\
-		 -ricoh-ms mincho-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-jisx0208.1983-0,\
-         -misc-fixed-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-jisx0208.1983-0,\
-		 *-r-*"
+    fontset = "-efont-biwidth-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+          -gnu-unifont-medium-r-normal-*-16-*-*-*-p-*-iso10646-1,\
+          -*-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-p-*-iso8859-*,\
+        -shinonome-gothic-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-jisx0208.*-0,\
+          -alias-fixed-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-jisx0208.1983-0,\
+              -*-*-medium-r-normal-*-12-*-*-*-p-*-*-*,\
+              -*-*-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*,\
+                   -*-*-*-r-*-*-12-*-*-*-*-*-*-*,\
+                   -*-*-*-*-*-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
 }
 class "GtkWidget" style "gtk-default-ja"
 
--- gtk+-1.2.10/gtk/gtkrc.utf8
+++ gtk+-1.2.10/gtk/gtkrc.utf8
@@ -1,7 +1,19 @@
-style "default-text" {
-    fontset = "-*-helvetica-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*-*"
+# This file defines the fontsets for UTF-8 encoding
+#
+# Mon Jan 27 18:21:42 2003 Mike Fabian <mfabian@suse.de>
 
+style "gtk-default-utf-8" {
+    fontset = "-*-helvetica-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -*-arial-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -*-*-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -efont-biwidth-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -gnu-unifont-medium-r-normal-*-16-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -baekmuk-gulim-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-ksc5601.1987-*,\
+    	 -shinonome-gothic-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-jisx0208.*-0,\
+         -*-*-*-r-*--12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -*-*-*-*-*--12-*-*-*-*-*-iso10646-1,\
+         -*-*-*-*-*--12-*-*-*-*-*-*-*"
 }
 
-class "GtkWidget" style "default-text"
+class "GtkWidget" style "gtk-default-utf-8"
openSUSE Build Service is sponsored by