File gcc48-bnc1050947.patch of Package gcc48.10984

CVE-2017-11671

2017-03-25 Uros Bizjak <ubizjak@gmail.com>

	PR target/80180
	* config/i386/i386.c (ix86_expand_builtin)
	<IX86_BUILTIN_RDSEED{16,32,64}_STEP>: Do not expand arg0 between
	flags reg setting and flags reg using instructions.
	<IX86_BUILTIN_RDRAND{16,32,64}_STEP>: Ditto. Use non-flags reg
	clobbering instructions to zero extend op2.

Index: gcc/config/i386/i386.c
===================================================================
--- gcc/config/i386/i386.c	(revision 246478)
+++ gcc/config/i386/i386.c	(revision 246479)
@@ -39533,9 +39533,6 @@ ix86_expand_builtin (tree exp, rtx targe
    mode0 = DImode;
 
 rdrand_step:
-   op0 = gen_reg_rtx (mode0);
-   emit_insn (GEN_FCN (icode) (op0));
-
    arg0 = CALL_EXPR_ARG (exp, 0);
    op1 = expand_normal (arg0);
    if (!address_operand (op1, VOIDmode))
@@ -39543,6 +39540,10 @@ rdrand_step:
 	 op1 = convert_memory_address (Pmode, op1);
 	 op1 = copy_addr_to_reg (op1);
 	}
+
+   op0 = gen_reg_rtx (mode0);
+   emit_insn (GEN_FCN (icode) (op0));
+
    emit_move_insn (gen_rtx_MEM (mode0, op1), op0);
 
    op1 = gen_reg_rtx (SImode);
@@ -39551,8 +39552,20 @@ rdrand_step:
    /* Emit SImode conditional move. */
    if (mode0 == HImode)
 	{
-	 op2 = gen_reg_rtx (SImode);
-	 emit_insn (gen_zero_extendhisi2 (op2, op0));
+	 if (TARGET_ZERO_EXTEND_WITH_AND
+	   && optimize_function_for_speed_p (cfun))
+	  {
+	   op2 = force_reg (SImode, const0_rtx);
+
+	   emit_insn (gen_movstricthi
+			 (gen_lowpart (HImode, op2), op0));
+	  }
+	 else
+	  {
+	   op2 = gen_reg_rtx (SImode);
+
+	   emit_insn (gen_zero_extendhisi2 (op2, op0));
+	  }
 	}
    else if (mode0 == SImode)
 	op2 = op0;
@@ -39584,9 +39597,6 @@ rdrand_step:
    mode0 = DImode;
 
 rdseed_step:
-   op0 = gen_reg_rtx (mode0);
-   emit_insn (GEN_FCN (icode) (op0));
-
    arg0 = CALL_EXPR_ARG (exp, 0);
    op1 = expand_normal (arg0);
    if (!address_operand (op1, VOIDmode))
@@ -39594,6 +39604,10 @@ rdseed_step:
 	 op1 = convert_memory_address (Pmode, op1);
 	 op1 = copy_addr_to_reg (op1);
 	}
+
+   op0 = gen_reg_rtx (mode0);
+   emit_insn (GEN_FCN (icode) (op0));
+
    emit_move_insn (gen_rtx_MEM (mode0, op1), op0);
 
    op2 = gen_reg_rtx (QImode);