File pre_checkin.sh of Package avahi

#!/bin/sh

bash avahi_spec-prepare.sh "$PWD" avahi