File kdebase-pardus-add-turkish-translations.patch of Package kdebase3

From 29fb6077a5bff3a4a7a9e7b7ef80ee113ff250d4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?utf-8?q?Ozan=20=C3=87a=C4=9Flayan?= <ozan@pardus.org.tr>
Date: Mon, 27 Jun 2011 06:19:00 +0000
Subject: [PATCH] kcontrol/access: Add more Turkish translations

---
 kcontrol/access/eventsrc |   18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/kcontrol/access/eventsrc b/kcontrol/access/eventsrc
index 185460e..8f57d5c 100644
--- a/kcontrol/access/eventsrc
+++ b/kcontrol/access/eventsrc
@@ -115,6 +115,7 @@ Name[sr@Latn]=Modifikatorski taster je aktiviran
 Name[sv]=En väljartangent har aktiverats
 Name[tg]=Калиди ислоҳгар фаъол карда шуд
 Name[th]=ปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าที่ถูกเปิดใช้งาน
+Name[tr]=Bir değiştirici tuş etkin hale geldi
 Name[uk]=Клавішу-модифікатор активовано
 Name[vi]=Một phím bổ trợ đã được kích hoạt
 Name[wa]=Ene tape di candjmint s' a rtrové en alaedje
@@ -168,6 +169,7 @@ Comment[sr@Latn]=Modifikatorski taster (npr. Shift ili Control) je promenio stan
 Comment[sv]=En väljartangent (t.ex. Skift eller Ctrl) har ändrat tillstånd och är nu aktiv
 Comment[tg]=Калиди ислоҳгар (мисоли, Shift ё Ctrl) вазъияти худ иваз кард ва ҳозир фаъол аст
 Comment[th]=มีการเปลี่ยนสถานะปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าที่ (เช่น Shift หรือ Control) และขณะนี้ เปิดใช้งาน
+Comment[tr]=Bir değiştirici tuş (Shift veya CTRL gibi) durum değiştirdi ve etkin hale geldi
 Comment[uk]=Клавіша-модифікатор (напр., Shift або Control) змінила свій стан і тепер активна
 Comment[vi]=Một phím bổ trợ (như Shift hay Ctrl) đã thay đổi trạng thái và được kích hoạt
 Comment[wa]=Ene tape di candjmint (metans SHIFT ou CTRL) a candjî si-estat et est asteure en alaedje
@@ -227,6 +229,7 @@ Name[sr@Latn]=Modifikatorski taster je deaktiviran
 Name[sv]=En väljartangent har inaktiverats
 Name[tg]=Калиди ислоҳгар ғайри фаъол карда шуд
 Name[th]=ปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าที่ถูกปิดการใช้งาน
+Name[tr]=Bir değiştirici tuş etkinliğini kaybetti
 Name[uk]=Клавішу-модифікатор деактивовано
 Name[vi]=Một phím bổ trợ đã bị tắt
 Name[wa]=Ene tape di candjmint s' a rtrové dismetowe
@@ -280,6 +283,7 @@ Comment[sr@Latn]=Modifikatorski taster (npr. Shift ili Control) je promenio stan
 Comment[sv]=En väljartangent (t.ex. Skift eller Ctrl) har ändrat tillstånd och är nu inaktiv
 Comment[tg]=Калиди ислоҳгар (мисоли, Shift ё Ctrl) вазъияти худ иваз кард ва ҳозир ғайри фаъол аст
 Comment[th]=มีการเปลี่ยนสถานะปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าที่ (เช่น Shift หรือ Control) และขณะนี้ ถูกปิดการใช้งาน
+Comment[tr]=Bir değiştirici tuş (Shift veya CTRL gibi) durum değiştirdi ve etkinliğini kaybetti
 Comment[uk]=Клавіша-модифікатор (напр., Shift або Control) змінила свій стан і тепер неактивна
 Comment[vi]=Một phím bổ trợ (như Shift hay Ctrl) đã thay đổi trạng thái và đã bị tắt
 Comment[wa]=Ene tape di candjmint (metans SHIFT ou CTRL) a candjî si-estat et n' est asteure pus en alaedje
@@ -339,6 +343,7 @@ Name[sr@Latn]=Modifikatorski taster je zaključan
 Name[sv]=En väljartangent har låsts
 Name[tg]=Калиди ислоҳгар қулф карда шуд
 Name[th]=ปุ่มเปลี่ยนหน้าที่ค้างอยู่
+Name[tr]=Bir değiştirici tuş kilitlendi
 Name[uk]=Клавішу-модифікатор заблоковано
 Name[vi]=Một phím bổ trợ đã được khoá
 Name[wa]=Ene tape di candjmint a stî serêye
@@ -392,6 +397,7 @@ Comment[sr@Latn]=Modifikatorski taster (npr. Shift ili Control) je zaključan i
 Comment[sv]=En väljartangent (t.ex. Skift eller Ctrl) har låsts och är nu aktiv för alla följande tangentnertryckningar
 Comment[tg]=Калиди ислоҳгар (мисоли, Shift ё Ctrl) қулф карда буд лекин ҳозир ин фаъол аст барои ҳамаи пахшзаданиҳои оянда
 Comment[th]=ปุ่มสำหรับเปลี่ยนหน้าที่ (เช่น Shift หรือ Control) ค้างอยู่ และขณะนี้จะถูกใช้งาน สำหรับการกดคีย์อื่นๆ ต่อจากนี้ทั้งหมด
+Comment[tr]=Bir değiştirici tuş (Shift veya CTRL gibi) kilitlendi ve sıradaki tüm tuş basışları için etkin hale geldi
 Comment[uk]=Клавіша-модифікатор (напр., Shift або Control) була заблокована і тепер активна для всіх наступних натискань клавіш
 Comment[vi]=Một phím bổ trợ (như Shift hay Ctrl) đã được khoá và từ giờ bạn có thể dùng nó khi gõ bàn phím
 Comment[wa]=Ene tape di candjmint (metans SHIFT ou CTRL) a stî serêye et est asteure en alaedje po tos les tapes di tchôkeyes.
@@ -452,6 +458,7 @@ Name[sr@Latn]=Taster za zaključavanje je aktiviran
 Name[sv]=En låstangent har aktiverats
 Name[tg]=Калиди қулф фаъол карда шуд
 Name[th]=ปุ่มล็อคเปิดใช้งาน
+Name[tr]=Bir kilit tuşu etkinleştirildi
 Name[uk]=Клавішу блокування активовано
 Name[vi]=Một phím khoá đã được kích hoạt
 Name[wa]=Ene tape po serer a stî metowe en alaedje
@@ -505,6 +512,7 @@ Comment[sr@Latn]=Taster za zaključavanje (npr. Caps Lock ili Num Lock) je prome
 Comment[sv]=En låstangent (t.ex. Caps Lock eller Num Lock) har ändrat tillstånd och är nu aktiv
 Comment[tg]=Калиди қулф (мисоли, Caps Lock ё Num Lock) вазъияти худ иваз кард ва ҳозир фаъол аст
 Comment[th]=มีการเปลี่ยนสถานะปุ่มล็อค (เช่น Caps Lock หรือ Num Lock) และขณะนี้เปิดการใช้งาน
+Comment[tr]=Bir kilit tuşu (Caps Lock veya Num Lock gibi) durum değiştirdi ve etkin hale geldi
 Comment[uk]=Клавіша блокування (напр., Caps Lock або Num Lock) змінила свій стан і тепер активна
 Comment[vi]=Một phím khoá (như Caps Lock hay Num Lock) đã thay đổi trạng thái và được kích hoạt
 Comment[wa]=Ene tape po serer (metans CAPS LOCK ou NUM LOCK) a candjî d' esta et est asteure en alaedje
@@ -565,6 +573,7 @@ Name[sr@Latn]=Taster za zaključavanje je deaktiviran
 Name[sv]=En låstangent har inaktiverats
 Name[tg]=Калиди қулф ғайри фаъол карда буд
 Name[th]=ปุ่มล็อคถูกปิด
+Name[tr]=Bir kilit tuşu etkinliğini kaybetti
 Name[uk]=Клавішу блокування деактивовано
 Name[vi]=Một phím khoá đã bị tắt
 Name[wa]=Ene tape po serer a stî dismetowe
@@ -618,6 +627,7 @@ Comment[sr@Latn]=Taster za zaključavanje (npr. Caps Lock ili Num Lock) je prome
 Comment[sv]=En låstangent (t.ex. Caps Lock eller Num Lock) har ändrat tillstånd och är nu inaktiv
 Comment[tg]=Калиди қулф (мисоли, Caps Lock ё Num Lock) вазъияти худ иваз кард ва ҳозир ғайри фаъол аст
 Comment[th]=มีการเปลี่ยนสถานะปุ่มล็อค (เช่น Caps Lock หรือ Num Lock) และขณะนี้ปิดการใช้งาน
+Comment[tr]=Bir kilit tuşu (Caps Lock veya Num Lock gibi) durum değiştirdi ve etkinliğini kaybetti
 Comment[uk]=Клавіша блокування (напр., Caps Lock або Num Lock) змінила свій стан і тепер неактивна
 Comment[vi]=Một phím khoá (như Caps Lock hay Num Lock) đã thay đổi trạng thái và đã bị tắt
 Comment[wa]=Ene tape po serer (metans CAPS LOCK ou NUM LOCK) a candjî d' esta et est asteure dismetowe
@@ -676,6 +686,7 @@ Name[sr@Latn]=Lepljivi tasteri su uključeni ili isključeni
 Name[sv]=Klistriga tangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Name[tg]=Калидҳои часпак фаъол ё ғайрифаъол мебошад
 Name[th]=ปุ่มติดหนึบได้ถูกใช้งาน หรือ ถูกปิด
+Name[tr]=Yapışkan tuşlar açıldı veya kapatıldı
 Name[uk]=Липкі клавіші було увімкнено або вимкнено
 Name[vi]=Các phím dính đã được bật hoặc đã được tắt
 Name[wa]=Les aclapantès tapes ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -729,6 +740,7 @@ Comment[sr@Latn]=Lepljivi tasteri su uključeni ili isključeni
 Comment[sv]=Klistriga tangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Comment[tg]=Калидҳои часпак фаъол ё ғайрифаъол мебошад
 Comment[th]=ปุ่มติดหนึบได้ถูกใช้งาน หรือ ถูกปิด
+Comment[tr]=Yapışkan tuşlar açıldı veya kapatıldı
 Comment[uk]=Липкі клавіші було увімкнено або вимкнено
 Comment[vi]=Các phím dính đã được bật hoặc đã được tắt
 Comment[wa]=Les aclapantès tapes ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -787,6 +799,7 @@ Name[sr@Latn]=Spori tasteri su uključeni ili isključeni
 Name[sv]=Långsamma tangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Name[tg]=калиди сусткор фаъол ё ғайрифаъол мебошад
 Name[th]=ปุ่มชะลอได้ถูกใช้งาน หรือถูกปิด
+Name[tr]=Yavaş tuşlar açıldı veya kapatıldı
 Name[uk]=Повільні клавіші було увімкнено або вимкнено
 Name[vi]=Các phím chậm đã được bật hoặc đã được tắt
 Name[wa]=Les londjinnès tapes ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -840,6 +853,7 @@ Comment[sr@Latn]=Spori tasteri su uključeni ili isključeni
 Comment[sv]=Långsamma tangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Comment[tg]=Калиди сусткор фаъол ё ғайрифаъол мебошад
 Comment[th]=ปุ่มชะลอได้ถูกใช้งาน หรือ ถูกปิด
+Comment[tr]=Yavaş tuşlar açıldı veya kapatıldı
 Comment[uk]=Повільні клавіші було увімкнено або вимкнено
 Comment[vi]=Các phím chậm đã được bật hoặc đã được tắt
 Comment[wa]=Les londjinnès tapes ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -897,6 +911,7 @@ Name[sr@Latn]=Odskačući tasteri su uključeni ili isključeni
 Name[sv]=Studsande tangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Name[tg]=Калидҳои бонус фаъол ё ғайрифаъол мебошанд
 Name[th]=ปุ่มสะท้อน ได้ถูกใช้งาน หรือถูกปิด
+Name[tr]=Tekrar eden tuşlar (Bounce keys) açıldı veya kapatıldı
 Name[uk]=Пружні клавіші було увімкнено або вимкнено
 Name[vi]=Các phím nảy đã được bật hoặc đã được tắt
 Name[wa]=Les tapes di ridjiblaedje ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -950,6 +965,7 @@ Comment[sr@Latn]=Odskačući tasteri su uključeni ili isključeni
 Comment[sv]=Studsande tangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Comment[tg]=Калидҳои бонус фаъол ё ғайрифаъоланд
 Comment[th]=ปุ่มสะท้อนได้ถูกใช้งาน หรือ ถูกปิด
+Comment[tr]=Tekrar eden tuşlar (Bounce keys) açıldı veya kapatıldı
 Comment[uk]=Пружні клавіші було увімкнено або вимкнено
 Comment[vi]=Các phím nảy đã được bật hoặc đã được tắt
 Comment[wa]=Les tapes di ridjiblaedje ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -1009,6 +1025,7 @@ Name[sr@Latn]=Tasteri za miš su uključeni ili isključeni
 Name[sv]=Mustangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Name[tg]=Тугмачаҳои мушуак фаъол ё ғайрифаъол мебошанд
 Name[th]=ปุ่มแทนเมาส์ได้ถูกใช้งาน หรือ ถูกปิด
+Name[tr]=Fare tuşları açıldı veya kapatıldı
 Name[uk]=Клавіші мишки було увімкнено або вимкнено
 Name[vi]=Các phím chuột đã được bật hoặc đã được tắt
 Name[wa]=Les tapes di sori ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
@@ -1062,6 +1079,7 @@ Comment[sr@Latn]=Tasteri za miš su uključeni ili isključeni
 Comment[sv]=Mustangenter har aktiverats eller inaktiverats
 Comment[tg]=Тугмачаҳои мушуак фаъол ё ғайрифаъол мебошанд 
 Comment[th]=ปุ่มแทนเมาส์ได้ถูกใช้งาน หรือ ถูกปิด
+Comment[tr]=Fare tuşları açıldı veya kapatıldı
 Comment[uk]=Клавіші мишки було увімкнено або вимкнено
 Comment[vi]=Các phím chuột đã được bật hoặc đã được tắt
 Comment[wa]=Les tapes di sori ont stî metowes en alaedje ou dismetowes
-- 
1.6.1