File zenheiset.diff of Package wqy-zenhei-fonts

--- zenheiset-orig	2013-01-21 09:24:13.000000000 +0800
+++ zenheiset	2013-01-21 21:01:25.000000000 +0800
@@ -6,39 +6,30 @@
 # Qianqian Fang <fangq at nmr.mgh.harvard.edu>
 ###############################################
 
-FAVAIL=/etc/fonts/conf.avail
+FAVAIL=/usr/share/wqy-zenhei-fonts/conf.avail
 FCONF=/etc/fonts/conf.d
-BMPCONF=43-wqy-zenhei-sharp.conf
-BMPSTDCONF=66-wqy-zenhei-sharp-no13px.conf
-AACONF=44-wqy-zenhei.conf
+BMPCONF=57-wqy-zenhei-sharp.conf
+AACONF=57-wqy-zenhei.conf
 
 
 if [ $# -ne 1 ]; then
-   echo 1>&2 Usage: $0 \[aa\|bitmap\|bitmapfull\]
+   echo 1>&2 Usage: $0 \[aa\|bitmap\|cancel\]
   exit 2
 fi
 
-if [ $1 = "aa" -o $1 = "bitmap" -o $1 = "bitmapfull" ]; then
+if [ $1 = "aa" -o $1 = "bitmap" -o $1 = "cancel" ]; then
   if [ -f "$FAVAIL/$AACONF" ]; then
 	 ln -sf $FAVAIL/$AACONF $FCONF/$AACONF
 	 rm -rf $FCONF/$BMPCONF
-     rm -rf $FCONF/$BMPSTDCONF
   else
-     echo $FAVAIL/$BMPCONF does not exist!
+     echo $FAVAIL/$AACONF does not exist!
 	 exit 2
   fi
 
-   if [ $1 = "bitmap" -o $1 = "bitmapfull" ]; then
+   if [ $1 = "bitmap" -o $1 = "cancel" ]; then
     if [ -f "$FAVAIL/$BMPCONF" ]; then
       ln -sf $FAVAIL/$BMPCONF $FCONF/$BMPCONF
-       #if [ $1 = "bitmap" ]; then
-       #   if [ -f "$FAVAIL/$BMPSTDCONF" ]; then
-       #     ln -sf $FAVAIL/$BMPSTDCONF $FCONF/$BMPSTDCONF
-       #   else
-       #     echo $FAVAIL/$BMPSTDCONF does not exist!
-       #     exit 2
-       #   fi
-       #fi
+       rm -rf $FCONF/$AACONF
     else
       echo $FAVAIL/$BMPCONF does not exist!
       exit 2