File libs3.changes of Package libs3

-------------------------------------------------------------------
Wed Jun  6 15:48:04 CEST 2018 - kurt@garloff.de

- Fix format-truncation errors by gcc-7 compiler ... 

-------------------------------------------------------------------
Fri May  5 16:41:50 CEST 2017 - kurt@garloff.de

- Increase size of parts from 15 to 128MB. Display total number.

-------------------------------------------------------------------
Thu May  4 19:43:28 CEST 2017 - kurt@garloff.de

- Update to github.com/bji.

-------------------------------------------------------------------
Tue Nov  1 11:18:15 CET 2016 - kurt@garloff.de

- Max 200 updates on upload. 

-------------------------------------------------------------------
Thu Feb  4 11:43:58 CET 2016 - kurt@garloff.de

- Include patch from Mattias Ellert <mattias.ellert@fysast.uu.se>:
  * Fix formatting on 32bit.  

-------------------------------------------------------------------
Fri Jan 29 09:01:06 CET 2016 - kurt@garloff.de

- libs3-progress.diff: better progress reporting on upload (put)