File createrepo-0.9.9-license-to-confirm.patch of Package createrepo

--- createrepo/__init__.py.orig	2010-04-09 11:09:01.000000000 +0200
+++ createrepo/__init__.py	2010-04-09 11:13:01.000000000 +0200
@@ -417,6 +418,7 @@
     fo = _gzipOpen(primaryfilepath, 'w')
     fo.write('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n')
     fo.write('<metadata xmlns="http://linux.duke.edu/metadata/common"' \
+      ' xmlns:suse="http://novell.com/package/metadata/suse/common"' \
       ' xmlns:rpm="http://linux.duke.edu/metadata/rpm" packages="%s">' %
            self.pkgcount)
     return fo