File x2x-1.30-beta-keycodes.dif of Package x2x

Index: x2x.c
===================================================================
--- x2x.c.orig
+++ x2x.c
@@ -1807,11 +1807,11 @@ XKeyEvent *pEv;
  Bool   bPress;
  PSTICKY  pSticky;
  Bool   DoFakeShift = False;
  KeyCode  toShiftCode;
 
- XLookupString(pEv, NULL, 0, &keysym, NULL);
+ keysym = XKeycodeToKeysym(pDpyInfo->fromDpy, pEv->keycode, 0);
  bPress = (pEv->type == KeyPress);
 
 #ifdef DEBUG
  printf("key '%s' %s (state=0x%x)\n",
 	XKeysymToString(keysym), (bPress ? "pressed" : "released"), pEv->state);