File bugzilla-348100-empty-radicals-window.patch of Package gjiten

--- gjiten-2.6/src/kanjidic.c	2006/10/29 18:52:29	1.19
+++ gjiten-2.6/src/kanjidic.c	2007/10/23 21:03:36	1.20
@@ -55,6 +55,7 @@
 gchar kanjiselected[2];
 gchar *radkfile = NULL;
 guint32 radkfile_size;
+int radkfile_fd = -1;
 extern guint32 srchpos;
 
 GList *klinklist = NULL, *tmpklinklist = NULL;
@@ -775,7 +776,6 @@
  gchar *radkfile_name = RADKFILE_NAME;
  gchar *radkfile_ptr;
  gchar *radkfile_end;
- int fd = 0;
  RadInfo *rad_info = NULL;
 	KanjiInfo *kanji_info;
 	gunichar kanji;
@@ -789,13 +789,17 @@
   error = TRUE;
  }
  radkfile_size = radk_stat.st_size;
- fd = open(radkfile_name, O_RDONLY);
- if (fd == -1) {
+ radkfile_fd = open(radkfile_name, O_RDONLY);
+ if (radkfile_fd == -1) {
   g_error("**ERROR** radkfile: open()\n");
   error = TRUE;
  }
- radkfile = (gchar *) mmap(NULL, radkfile_size, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
+ radkfile = (gchar *) mmap(NULL, radkfile_size, PROT_READ, MAP_SHARED, radkfile_fd, 0);
  if (radkfile == NULL) gjiten_abort_with_msg("mmap() failed for radkfile\n");
+	if ( radkfile_fd != -1 ) {
+		close(radkfile_fd);
+	}
+	radkfile_fd = -1;
 
  if (error == TRUE) {
 		gjiten_print_error(_("Error opening %s.\n "\
@@ -945,6 +949,13 @@
 	if (kanjiDic != NULL) {
 		KanjiDic *tmp;
 		radical_window_close();
+		if (radkfile != NULL) {
+			munmap(radkfile, radkfile_size);
+			radkfile = NULL;
+			if ( radkfile_fd != -1 ) {
+				close(radkfile_fd);
+			}
+		}                                                       
 
 		/* Avoid recursion */
 		tmp = kanjiDic;
openSUSE Build Service is sponsored by