File add-f16h-support.patch of Package mcelog.13098

Add F16h decoding support

Signed-off-by: Borislav Petkov <bp@suse.de>
Index: mcelog-1.60/amd.c
===================================================================
--- mcelog-1.60.orig/amd.c	2018-09-24 15:15:33.848351555 +0200
+++ mcelog-1.60/amd.c	2018-09-24 15:15:35.660459339 +0200
@@ -200,6 +200,8 @@ enum cputype select_amd_cputype(u32 fami
 		return CPU_F14H;
 	case 0x15:
 		return CPU_F15H;
+	case 0x16:
+		return CPU_F16H;
 	default:
 		break;
 	}
@@ -687,6 +689,47 @@ static bool f15h_mc2_mce(u16 ec, u8 xec)
 	return ret;
 }
 
+static bool f16h_mc2_mce(u16 ec, u8 xec)
+{
+	u8 r4 = R4(ec);
+
+	if (!MEM_ERROR(ec))
+		return false;
+
+	switch (xec) {
+	case 0x04 ... 0x05:
+		Wprintf("%cBUFF parity error.\n", (r4 == R4_RD) ? 'I' : 'O');
+		break;
+
+	case 0x09 ... 0x0b:
+	case 0x0d ... 0x0f:
+		Wprintf("ECC error in L2 tag (%s).\n",
+			((r4 == R4_GEN)   ? "BankReq" :
+			((r4 == R4_SNOOP) ? "Prb"     : "Fill")));
+		break;
+
+	case 0x10 ... 0x19:
+	case 0x1b:
+		Wprintf("ECC error in L2 data array (%s).\n",
+			(((r4 == R4_RD) && !(xec & 0x3)) ? "Hit"  :
+			((r4 == R4_GEN)   ? "Attr" :
+			((r4 == R4_EVICT) ? "Vict" : "Fill"))));
+		break;
+
+	case 0x1c ... 0x1d:
+	case 0x1f:
+		Wprintf("Parity error in L2 attribute bits (%s).\n",
+			((r4 == R4_RD)  ? "Hit"  :
+			((r4 == R4_GEN) ? "Attr" : "Fill")));
+		break;
+
+	default:
+		return false;
+	}
+
+	return true;
+}
+
 static void decode_mc2_mce(struct amd_decoder_ops *ops, struct mce *m)
 {
 	u16 ec = EC(m->status);
@@ -897,6 +940,12 @@ struct amd_decoder_ops fam_ops[] = {
 		.mc1_mce = f15h_mc1_mce,
 		.mc2_mce = f15h_mc2_mce,
 	},
+	[AMD_F16H] = {
+		.cpu = AMD_F16H,
+		.mc0_mce = cat_mc0_mce,
+		.mc1_mce = cat_mc1_mce,
+		.mc2_mce = f16h_mc2_mce,
+	},
 };
 
 static void __decode_amd_mc(enum cputype cpu, struct mce *mce)
@@ -920,6 +969,10 @@ static void __decode_amd_mc(enum cputype
 		xec_mask = 0x1f;
 		ops = &fam_ops[AMD_F15H];
 		break;
+	case CPU_F16H:
+		xec_mask = 0x1f;
+		ops = &fam_ops[AMD_F16H];
+		break;
 	default:
 		Eprintf("Huh? What family is it: 0x%x?!\n", cpu);
 		return;
Index: mcelog-1.60/mcelog.h
===================================================================
--- mcelog-1.60.orig/mcelog.h	2018-09-24 15:15:33.848351555 +0200
+++ mcelog-1.60/mcelog.h	2018-09-24 15:15:35.664459576 +0200
@@ -122,6 +122,7 @@ enum cputype {
 	CPU_F12H,
 	CPU_F14H,
 	CPU_F15H,
+	CPU_F16H,
 	CPU_P4,
 	CPU_NEHALEM,
 	CPU_DUNNINGTON,
Index: mcelog-1.60/amd.h
===================================================================
--- mcelog-1.60.orig/amd.h	2018-09-24 15:15:33.848351555 +0200
+++ mcelog-1.60/amd.h	2018-09-24 15:15:35.664459576 +0200
@@ -98,4 +98,5 @@ enum rrrr_ids {
 	case CPU_F11H: \
 	case CPU_F12H: \
 	case CPU_F14H: \
-	case CPU_F15H
+	case CPU_F15H: \
+	case CPU_F16H
Index: mcelog-1.60/mcelog.c
===================================================================
--- mcelog-1.60.orig/mcelog.c	2018-09-24 15:15:33.848351555 +0200
+++ mcelog-1.60/mcelog.c	2018-09-24 15:15:35.668459814 +0200
@@ -232,6 +232,7 @@ static char *cputype_name[] = {
 	[CPU_F12H] = "AMD Llano",
 	[CPU_F14H] = "AMD Bobcat",
 	[CPU_F15H] = "AMD Bulldozer",
+	[CPU_F16H] = "AMD Jaguar",
 	[CPU_P4] = "Intel P4",
 	[CPU_NEHALEM] = "Intel Xeon 5500 series / Core i3/5/7 (\"Nehalem/Westmere\")",
 	[CPU_DUNNINGTON] = "Intel Xeon 7400 series",
@@ -266,6 +267,7 @@ static struct config_choice cpu_choices[
 	{ "f12h", CPU_F12H },
 	{ "f14h", CPU_F14H },
 	{ "f15h", CPU_F15H },
+	{ "f16h", CPU_F16H },
 	{ "p4", CPU_P4 },
 	{ "dunnington", CPU_DUNNINGTON },
 	{ "xeon74xx", CPU_DUNNINGTON },
openSUSE Build Service is sponsored by