Edit Package tango-icon-theme

Tango Icon Theme

Tango Icon Theme

Refresh
Refresh
Source Files
Filename Size Changed
quake3-tango-icons.tar.bz2 0000004039 3.94 KB over 14 years
ready 0000000000 0 Bytes over 14 years
tango-icon-theme-0.8.1.tar.bz2 0001383366 1.32 MB about 13 years
tango-icon-theme-extras-0.1.0.tar.bz2 0000128120 125 KB over 14 years
tango-icon-theme.changes 0000003869 3.78 KB about 13 years
tango-icon-theme.spec 0000003934 3.84 KB about 13 years
tango-kde-apps.tar.bz2 0000024636 24.1 KB over 14 years
Comments for tango-icon-theme 0
openSUSE Build Service is sponsored by