LogoopenSUSE Build Service > Projects
Sign Up | Log In

IBus Teni - a Vietnamese Input Method Editor for IBus

https://github.com/teni-ime/ibus-teni

IBus Teni - a Vietnamese Input Method Editor for IBus

Copyright 2018, Nguyen Cong Hoang <hoangnc.jp@gmail.com>.

IBus Teni is a Vietnamese Input Method Editor (IME) for IBus.

IBus Teni là một bộ gõ tiếng Việt cho IBus.
Teni là gì ?

  Teni là kết hợp Telex và Vni - 2 kiểu gõ tiếng Việt phổ biến nhất.
  Teni cũng là kiểu gõ mặc định của bộ gõ này, vừa gõ được Telex, vừa gõ được Vni.

Sơ lược tính năng

  Chỉ bảng mã Unicode
  4 kiểu gõ:
    Kiểu gõ Teni (Telex + Vni, không cho phép gõ nhanh ư, ơ bằng w, [, ])
    Kiểu gõ Vni
    Kiểu gõ Telex (cho phép gõ nhanh ư bằng w)
    Kiểu gõ [Telex] (cho phép gõ nhanh ư, ơ bằng w, [, ])
  2 kiểu đánh dấu thanh:
    Dấu thanh chuẩn
    Dấu thanh kiểu mới
  Gõ dấu tự do, đánh dấu thanh bằng từ điển

Source Files

Filename Size Changed Actions
PKGBUILD 1.17 KB Download File
debian.changelog 4.01 KB Download File
debian.control 1.13 KB Download File
debian.rules 799 Bytes Download File
ibus-teni-1.5.2.tar.gz 1.34 MB Download File
ibus-teni.dsc 1.01 KB Download File
ibus-teni.spec 4.94 KB Download File

Comments for home:vietnamese (0)

Login required, please login or signup in order to comment