GNOME Icon Theme

The default GNOME icon theme.

Refresh
Refresh
Source Files
Filename Size Changed
adwaita-icon-theme-3.26.1.tar.xz 0020729696 19.8 MB almost 3 years
adwaita-icon-theme.changes 0000036105 35.3 KB almost 3 years
adwaita-icon-theme.spec 0000002842 2.78 KB almost 3 years
Comments for adwaita-icon-theme 0