GNOME Icon Theme

The default GNOME icon theme.

Refresh
Refresh
Source Files
Filename Size Changed Actions
adwaita-icon-theme-3.36.1.tar.xz 0017247020 16.4 MB about 1 month
adwaita-icon-theme.changes 0000042939 41.9 KB about 1 month
adwaita-icon-theme.spec 0000002752 2.69 KB about 1 month
Comments for adwaita-icon-theme 0